Všeobecné obchodní podmínky

Vážený a milý návštěvníku,

tato chvíle je pro nás velice významná. Své produkty a služby tvoříme s láskou a plným nasazením. Vy se nyní chystáte jeden z nich zakoupit. Obchod je pro nás spolupráce. Dlouhodobá a oboustranně prospěšná. Užitek, který získáváte s našimi produkty, je pro nás velmi důležitý a přejeme si, aby pro Vás znamenal spokojenost s naší prací. Milujeme přípravu jídla novým, zdravým a originálním způsobem, aby naše těla byla zdravá a my mohli žít plnohodnotný život.

Přečtěte si, prosím, pozorně následující text. Žijeme ve státě, kde platí právní pravidla pro podnikání a my je dodržujeme. A i když si v administrativě příliš nelibujeme, tyto obchodní podmínky chrání Vás i nás v situacích, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Přejeme si ale, aby se tak nikdy nestalo, a Vy jste se stali našimi nadšenými zákazníky, kteří s námi budou ještě mnoho let na společné cestě.

 

Blanka a Jaroslava Lukášová

Prosím, přečtěte si dále uvedený text velmi pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že Vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte.
Děkujeme

 

Naše všeobecné obchodní podmínky si také můžete stáhnout ⇓ ⇓ ⇓

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst. 2 OZ
Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt nebo službu, je naší zákonnou povinností informovat Vás o naší společnosti a o pravidlech našeho obchodování s Vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

 
KDO JSME a KDE NÁS můžete KONTAKTOVAT
Prodávajícím je Tolafino, s.r.o., IČ: 018 86 592
č.p. 26, 755 01 Lhota u Vsetína, Česká republika,
spisová značka C 66910 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Kontaktovat nás můžete:

 • Pro on-line komunikaci na emailové adrese: info(zavináč)blankaajaroslavalukasova.cz
 • Pro vyřizování reklamace na emailové adrese: info(zavináč)blankaajaroslavalukasova.cz
 • Upřednostňujeme online komunikaci, ale v případě potřeby nás můžete kontaktovat na adrese: Lhota u Vsetína 26, 755 01 Vsetín, Česká republika
 • Telefonicky na čísle (+420) 605 881 354 Jaroslava Lukášová, (+420) 770 778 526 Blanka Lukášová
   

JAK OBCHODUJEME

 • Jsme společnost, která mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, různé informační produkty a služby (online vzdělávací programy. Více informací o našich produktech a službách se dozvíte v části PRODUKTY/SLUŽBY.
 • Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavíráme v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném  znění.
 • Smlouvy pro Českou republiku a Slovensko jsou uzavírány v českém jazyce, pro ostatní země v angličtině.
  Smlouvu s Vámi uzavíráme prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu/služby (např. www.blankaajaroslavalukasova.cz). Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
 • Prodejní formulář vždy obsahuje informace o Vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtujeme. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 • Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považujeme za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
 • Důrazně dbáme na ochranu Vašich soukromých údajů a chtěly by jsme, abyste se při návštěvě našich  internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů - blíže čl. 10 OP. Neustále vylepšujeme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, aby jsme chránily u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY
Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní (www.blankaajaroslavalukasova.cz). Rády bychom Vás upozornily, že naše produkty (online vzdělávací programy, webináře, fyzické produkty) podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Všechny naše produkty a služby, které slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti gastronomie a osobního rozvoje jsou pouze návody a doporučení, nejsme jakkoliv odpovědné za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je závislý na celé řadě dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Blíže čl. 9 OP.
 

CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ
Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.  Způsob platby je uveden v čl. 3 OP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl. 4 OP.
 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl. 6 OP.

Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy  naleznete  v čl. 6 a čl. 7 OP.
Samozřejmě si můžete stáhnout formulář odstoupení od smlouvy ⇓⇓⇓ nebo reklamace ⇓⇓⇓

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, § 7 zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz a www.coi.cz/informace-o-adr/ Více se dozvíte v čl. 10 OP.
 
PODROBNOSTI  NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, S NÁMI UZAVŘENÉ, KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tolafino, s.r.o.
IČ 018 86 592
pro prodej produktů a služeb s použitím internetu

Obsah

1.       Obecná ustanovení

2.       Objednávka a Uzavření kupní smlouvy

3.       Cena, způsob úhrady

4.       Dodací podmínky

5.       Zabezpečení, ochrana autorských práv

6.       Odstoupení od smlouvy

7.       Práva z vadného plnění, reklamace

8.       Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch

9.       Ochrana osobních údajů

10.   Závěrečná ustanovení

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je právnická osoba, se sídlem č.p. 26, 755 01 Lhota u Vsetína, Česká republika, IČ: 018 86 592, spisová značka C 66910 vedená u Krajského soudu v Ostravě, uzavřené s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), § 7 zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách:

www.blankaajaroslavalukasova.cz
 
2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Označení produktu (zboží nebo služby), popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické nebo užívací právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky a mít aktualizovaný software. V případě použití jiného než vyžadovaného software, nebo při použití požadovaného, ale neaktualizovaného softwaru (např. internetového prohlížeče) může být omezena funkcionalita.
 
3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY
CENA

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U vybraných produktů prodávajícího (např. fyzické zboží) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.
Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

MĚNA

3.4. Prodávající přijímá platby pouze v měně CZK. 

ZPŮSOB ÚHRADY

3.5. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři. Pro vybrané produkty je nabízena možnost úhrady v hotovosti při odběru v místě sídla dodavatele, nebo v místě pořádání akce a platí, pouze pokud je tato možnost uvedena na prodejním formuláři.

3.6. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:

 • online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 • rychlým bankovním převodem: Česká spořitelna, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 • bankovním převodem na základě faktury
 • platba je jednorázová.

3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.9. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.
 
4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Aktivační a přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě fyzického zboží prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

4.4. Kupující je povinen zboží doručené formou poštovní zásilky převzít. V případě, že kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží doručované zásilkou, nebo v případě že si kupující zásilku, která byla uložena u doručovatele, nevyzvedne, je kupující povinen uhradit dodavateli náklady na opětovné doručení, pokud o něj požádá.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, prezentace, případně fyzické produkty) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora! Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užitím může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
 
6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

6.2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.
   

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí fyzického zboží.

7.4. Pro reklamaci mě prosím kontaktujte emailem na adrese info(zavináč)blankaajaroslavalukasova.cz . Součástí reklamace by mělo být přiložení kopie dokladu o koupi a popis závady, vzor reklamačního formuláře ke stažení naleznete výše (pro reklamaci fyzického zboží). O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové fyzické věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě fyzického zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.
 
8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
8.1. Všechny naše produkty a služby, které slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti gastronomie, mentoringu, osobnostního a duchovního rozvoje jsou pouze návody a doporučení, nejsme jakkoliv odpovědné za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi. Po celou dobu trvání on-line produktu nebo služby jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, vašeho rozhodnutí, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

8.2. V případě vzdělávacích produktů nebo služeb by jsme Vás rády upozornily na fakt, že v jejich průběhu můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaší zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaný postup uskutečníte, či nikoliv. Účast v  programech nebo využití služeb je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

8.3. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením našeho názoru k dané problematice.

8.4. Online a výukové produkty poskytujeme "tak, jak jsou" bez jakýchkoli záruk, ať vyjádřených nebo mlčky předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládané záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. I přes veškeré úsilí, které tvorbě těchto produktů věnujeme, nezaručujeme, že postupy, které jsou v produktu prezentovány, uspokojí Vaše požadavky, a ani nezaručujeme nepřerušovanou či bezporuchovou funkčnost připojení k internetu.

8.5. Doživotní záruka přístupu k produktu, pokud je poskytována, trvá po dobu životnosti technického prostředku, na kterém je produkt uložen. V případě online produktů po dobu existence konkrétních webových stránek produktu.

8.6. Limitujeme naši odpovědnost za jakékoli škody (mimo jiné za škodu způsobenou pozdním plněním naší povinnosti, nároky za porušení smlouvy) způsobené námi dodanými produkty, jejich užitím nebo nemožností tyto produkty použít.

8.7. Nepřijímáme žádnou odpovědnost ani závazky za přesnost, obsah, úplnost, legálnost, dostupnost nebo spolehlivost informací a nástrojů, které poskytujeme na našich stránkách a neneseme odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození jakékoliv povahy (přímé, nepřímé, vyplývající nebo jiné), ať už ve vztahu ke smlouvě, přečinu nebo jiným způsobem, které mohou vzniknout jako výsledek Vašeho použití (nebo nemožnosti použití) našich webových stránek, nebo Vašeho využití (nebo nevyužití) informací a nástrojů poskytovaných na našich stránkách a to vše včetně informací pocházejících od třetích stran.
 
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Jako prodávající plně respektujeme důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete nám. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

9.2. Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) máte jako kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které nám nahlásíte, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás pomocí emailu na adresa info(zavináč)blankaajaroslavalukasova.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.3. V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který mi ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další).

Dále zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).

9.4. Uplatnění práva na přístup a opravu
Na požádání Vám podle možností obratem, písemně a v souladu s Vaším právem na přenositelnost dat oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo si přejete odvolat svůj souhlas, kontaktujte nás prosím obratem na info(zavináč)blankaajaroslavalukasova.cz, kde jsme Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

9.5. Uplatnění práva na výmaz a omezení zpracování
Chceme Vaše údaje použít k tomu, aby jsme Vás mohly informovat o produktech a službách našich nebo našich partnerů, zjistit Váš názor na ně, případně připravovat pro vás personalizované zprávy na základě Vaší reakce na našich webech nebo v emailech. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná.

Pokud byste s nimi nesouhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohly Vaše údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého našeho emailu.

9.6. Automaticky získané osobní údaje
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají námi používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a délku návštěvy.

Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům i bez toho, aby jsme je Vám musely oznamovat.

9.7. Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies
Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.

Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili naše stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Případně můžete používání cookies také deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies:

Typ                                        Název                                  Účel                                                      Expirace
Vlastní                                   Mioweb                                Marketing                                            30 až 365 dnů

Cookies třetích stran          Google Analytics                 Získání statistických informací        Dle nastavení prohlížeče,

                                                                                                                                                           popř.  do odstranění

Cookies třetích stran           SmartSupp                         Chat zákaznické podpory                 Dle nastavení prohlížeče,

                                                                                                                                                           popř. do odstranění

Cookies třetích stran           Pixel Facebook                 Identifikace v rámci reklamní 

                                                                                            sítě společnosti Facebook,

                                                                                            opětovné cílení reklamy                   

                                                                                            (retargeting)                                        180 dnů
 

9.8. Sdělené osobní údaje
Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář, přihlášením do ankety, vypsání cen nebo vyplněním objednávky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno jaké údaje a za jakým účelem je poskytujete.

9.9. Vyslovení souhlasu se zpracováváním osobních údajů
Pro získání prokazatelného souhlasu elektronickou cestou technologii double opt-in. Znamená to, že na Vaši e-mailovou adresu zašleme zprávu, ve které zcela jasně a srozumitelně uvedeme, za jakým účelem osobní údaje poskytujete (proč), v jakém rozsahu budou zpracovávány (k čemu). V případě, že si budete přát udělit tento souhlas, kliknete na potvrzovací odkaz v této zprávě a tím učiníte svůj jednoznačný projev vůle. V případě, že souhlas neposkytnete, budou Vaše data vyřazena ze zpracování.

9.10. Zpracovávání osobních údajů

Správcem osobních údajů je:
Tolafino, s.r.o., č.p. 26, 755 01 Lhota u Vsetína, Česká republika, IČ: 018 86 592, spisová značka C 66910 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo mohou být):
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
Smartsupp.com s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ03668681
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
a další.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši zaměstnanci, spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou z mé strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
 
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.

10.2. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může spotřebitel uplatnit na adrese info(zavináč)blankaajaroslavalukasova.cz . Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.3. Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle podle § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, § 7 zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.czwww.coi.cz/informace-o-adr/. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

10.4. Všechny právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou, ve kterých spotřebitel nevyužije svého práva podle odst. 10.3, budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

10.5. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

10.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

10.7. Nejsme vázány žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

10.8. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 5. listopadu 2019.
Děkujeme Vám za Váš čas, který jste strávili čtením těchto obchodních podmínek.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

 
A pokud jste dočetli až sem, tak Vám děkujeme a můžete stránku zavřít, nebo se vrátit zpět na stránku, odkud jste sem přišli.

Potřebujete pomoc?

Napište nám na info(zavináč)blankaajaroslavalukasova.cz nebo volejte na 770 778 526 nebo 603 152 311

Jsme tu pro vás, rády vám pomůžeme.